Τα αιτήματά μας ως Ατομικιστές Αναρχικοί

Ο Εμίλ Αρμάν συνθέτει για τη l’Unique 16 αιτήματα των ατομικιστών αναρχικών

Οι ατομικιστές αναρχικοί υπό την έννοια του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ (του Στίρνερ O Μοναδικός και η Ιδιοκτησία του) συνηγορούν υπέρ μιας «κοινωνίας χωρίς εξαναγκασμό». Αυτό συνεπάγεται τα ακόλουθα αιτήματα, που είναι ανεπιφύλακτα και χωρίς ενδοιασμούς. Είναι αυτονόητο ότι αυτά τα αιτήματα είναι για να υλοποιηθούν, πλήρως ή εν μέρει, στο μέτρο του δυνατού.

Οι ατομικιστές του είδους μας αναγνωρίζουν κάθε κοινωνία ως «Κοινωνία χωρίς Εξαναγκασμό» στην οποία εξαλείφεται το Κράτος και οποιαδήποτε άλλη επιθετική εξουσία, στην οποία δεν υπάρχει πια καμία κυριαρχία ανθρώπου πάνω σε άνθρωπο ή μια σφαίρα της κοινωνίας (και αντίστροφα) και στην οποία η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο ή ανθρώπου μέσω των κοινωνικών θεσμών (και το αντίστροφο) είναι αδύνατη.

Αμέσως μετά τα ακόλουθα αιτήματα προκύπτουν:

1. ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να αποφασίζει ο καθένας για τον εαυτό του από όλες τις απόψεις.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε μονάδα στην κοινωνία κινείται κατά την κρίση της, αναπτύσσεται, μαζεύει εμπειρίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις της, που αντιστοιχούν στα ταλέντα της, τη λογική και τις προσωπικές της αποφάσεις.

Με λίγα λόγια, το άτομο είναι υπεύθυνο μονάχα για τον εαυτό του (ή για εκείνους στους οποίους έχει υποχρεωθεί) για όλες του τις ενέργειες.

Αυτή η ελευθερία βρίσκει τα όριά της εκεί όπου η ίδια ελευθερία των άλλων ξεκινάει και ο κίνδυνος προκύπτει που οι άλλοι βλάπτονται.

2. ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να επιλέγουν και να εξασκούν το επάγγελμά τους και να λένε τη γνώμη τους προφορικώς και γραπτώς, δημόσια και ιδιωτικά.

3. ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε ένωση η οποία έχει ξεκάθαρους και προκαθορισμένους σκοπούς ή οποιαδήποτε άλλη ένωση οποιουδήποτε είδους.

4. ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να αποφασίζουν για τον εαυτό τους είτε υπέρ είτε κατά οποιασδήποτε έκφρασης αλληλεγγύης, υπέρ και κατά κάθε συμβατικής υποχρέωσης οποιουδήποτε είδους και οποιασδήποτε σφαίρας της ανθρώπινης δραστηριότητας και αδιάφορα από τους στόχους της και τη διάρκειά της. Ομοίως, το δικαίωμα να αποφασίζουν ελεύθερα για την αποχώρηση από μια συμβατική κατάσταση, εντός του πλαισίου των με σαφήνεια προκαθορισμένων συμβατικών όρων. Μια προϋπόθεση είναι ότι, σε περίπτωση που μια σύμβαση απορριφθεί ή λυθεί, οι αντιτιθέμενοι δεν τιμωρούνται ή δυσφημούνται. Αλλά όταν η σύμβαση λύεται τότε ούτε μειονεκτήματα ούτε οποιαδήποτε άλλη βλάβη πρέπει να εγερθεί για τον εταίρο που θα ήταν αντίθετο με τη μορφή και το περιεχόμενο της σύμβασης.

5. ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές και άλλους εταίρους να διαπραγματεύονται, είτε μόνοι τους είτε σε ομάδες. Πλήρες και απεριόριστο δικαίωμα, ανεξάρτητα από τη σφαίρα των δραστηριοτήτων και των σκοπών τους, να επιλέγουν τα άτομα και τις κοινωνίες της εμπιστοσύνης τους και να τα εξουσιοδοτούν, ειδικά τους δασκάλους, τους εκπαιδευτές, τους γιατρούς, τους δικηγόρους και τους διαιτητές.

6. ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να καθορίζουν και να αλλάζουν την αξία ή την τιμή οποιωνδήποτε εμπορευμάτων, των δικών τους προϊόντων ή καταναλωτικών αγαθών, οποιουδήποτε είδους, κατά την κρίση τους. Ομοίως απαράβατο είναι το δικαίωμα να διαπραγματεύονται από αυτή την άποψη, να χρησιμοποιούν ένα διαιτητή ή να κάνουν χωρίς οποιονδήποτε καθορισμό τιμών.

7. ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ για κάθε άτομο και κάθε ένωση ή ομάδα να χρησιμοποιεί ό,τι χρήματα ισχύουν ως μέσο ανταλλαγής γι’ αυτήν, για τα προϊόντα της και τις ανταλλαγές υπηρεσιών, να τα εκδίδουν οι ίδιες ή να δέχονται εκείνα που έχουν εκδοθεί από άλλους, με την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται πάντοτε με συμφωνία και όχι κάτω από οποιονδήποτε μονοπωλιακό εξαναγκασμό. Το ίδιο ισχύει και για τα λεγόμενα κουπόνια εργασίας και εγγυήσεις αγαθών και παρόμοια πιστοποιητικά, τους λογαριασμούς, πιστωτικές επιστολές κ.λπ., είτε είναι διαπραγματεύσιμα είτε όχι. Κατά συνέπεια, υπάρχει ένα σαφές δικαίωμα να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε οικειοθελώς αναγνωρισμένο μέσο πληρωμής για όλες τις οικονομικές συναλλαγές, εφ’ όσον δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε νόμισμα πληρωμών και συναλλαγών. Με αυτό πάει να πει το απεριόριστο δικαίωμα να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε άλλο είδος μέσο ανταλλαγής, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται ένας αποδέκτης που αποφασίζει χωρίς κανέναν εξαναγκασμό.

8. ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ για τα άτομα και τις ομάδες, που ανταγωνίζονται για κάποια θέση εργασίας ή σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι δεν αποκλείονται από την πλήρη ενημέρωση και βελτίωσή τους.

Ομοίως απαράβατα είναι τα δικαιώματα να ενεργούν δημιουργικά σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, να κυκλοφορούν και να εγκαθίστανται ελεύθερα και να διαφημίζουν τους δικούς τους σκοπούς ή υπηρεσίες.

9. ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να εκθέτουν και να υλοποιούν σε κάθε τομέα του πολιτισμού και της οικονομίας τις απόψεις ή τις υπηρεσίες τους. Δεν υπάρχει άλλος περιορισμός ως προς αυτό υπό την προϋπόθεση ότι τίποτε δεν μπορεί να επιβληθεί στους άλλους. Μπορούν ελεύθερα να αρνηθούν ό,τι δεν απευθύνεται σε αυτούς. Υπό αυτή την προϋπόθεση ισχύει το απεριόριστο δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα να διαδίδουν και να διδάσκουν μια θεωρία και να αναλαμβάνουν πειράματα και να συγκεντρώνουν εμπειρίες, ακόμη και όταν αυτό ισχύει για τον οικονομικό, φιλοσοφικό, επιστημονικό, θρησκευτικό, εκπαιδευτικό, καλλιτεχνικό ή οποιοδήποτε άλλο τομέας δραστηριότητας.

10. ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να ζουν από τις ανταμοιβές των ίδιων των υπηρεσιών ή παραγωγών τους, ακόμη και μόνοι τους, έξω από οποιαδήποτε ομάδα ή κοινότητα ή την ίδια την κοινωνία, με ιδίαν ευθύνη.

Ομοίως απεριόριστο είναι το δικαίωμα να αναζητούν να ζήσουν με έναν συγκάτοικο, μια οικογένεια, σε μια πατριαρχική ή μητριαρχική κοινωνία, σε ελεύθερες ενώσεις και κομμούνες, σε στενή ιδεολογική σύνδεση οποιουδήποτε είδους.

11. ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να αποφασίζουν μόνοι τους να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε ένωση ή λίγκα που οι ελευθεριακοί τους στόχοι αγκαλιάζουν κάθε είδους ανθρώπινης δραστηριότητας ή αναζήτησης της γνώσης. Αυτό ισχύει για ενώσεις με οποιοδήποτε οικονομικό, πνευματικό, ηθικό, συναισθηματικά ψυχαγωγικό ή άλλο σκοπό και, ειδικά για όλους τους τομείς της παραγωγής, της κατανάλωσης, του εμπορίου, της επικοινωνίας, της ασφάλισης έναντι όλων των πιθανών κινδύνων, των εκπαιδευτικών μεθόδων και συστημάτων, την αξιοποίηση των επιστημονικών ανακαλύψεων και φυσικά ή των τεχνητά παραγόμενων ενεργειών.

12. ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να αποσχίζονται από κάθε είδους ένωση, αλλά σε συμφωνία με τις αρχές και τις ρήτρες που συμφωνήθηκαν όταν ιδρύθηκε.

13. ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ για κάθε ένωση, λίγκα, συνεταιρισμό κλπ. να οργανώνεται με τρόπο που να ταιριάζει καλύτερα στα μέλη του. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα να διατάζει εσωτερικές υποθέσεις κατά την κρίση της, σύμφωνα με ένα εσωτερικό καταστατικό χάρτη που ισχύει μόνο για τα εθελοντικά μέλη.

14. ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να εγκαθίστανται και να αξιοποιούν για τον εαυτό τους κάθε μη κατοικημένη και μη διεκδικούμενη τοποθεσία ή ακίνητο, υπό τον όρο ότι με τον τρόπο αυτό το ίδιο δικαίωμα των άλλων να μην παραβιάζεται και κανείς άλλος να μην γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης με τον τρόπο αυτό.

Υπό αυτή την προυπόθεση το άτομο έχει ένα αδιαμφισβήτητο δικαίωμα να κατέχει τα δικά του μέσα παραγωγής (εργαλεία του εξειδικευμένου εργάτη, όργανα, μηχανήματα, γη, μέταλλα κλπ.).

Αυτό απαιτεί επίσης την ελευθερία να διαθέτει τον εαυτό του στις αποδόσεις από ή τα προϊόντα της δικιάς του εργασίας — στο βαθμό που δεν υφίσταται κυριαρχία ή εκμετάλλευση των άλλων.

Επιπλέον, το άτομο πρέπει να διασφαλίζει το απεριόριστο δικαίωμα να ανταλλάζει ή να διαθέτει τα προϊόντα του στην αγορά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ανεξάρτητα από το αν το κάνει για τα λεφτά ή οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Κάθε ένωση ή κοινότητα έχει το ίδιο δικαίωμα να εφαρμόζει στο πλαίσιο της δικιάς της οργάνωσης τις αρχές που εξηγούνται εδώ ή παρόμοιες.

15. ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ για κάθε άτομο και, επίσης, για κάθε μέλος μιας οργανωμένης κοινωνίας, να διαθέτει ελεύθερα την προσωπική του περιουσία, δηλ. τα δικαιώματα χρήσης και τις αποδόσεις που λαμβάνει ως αντάλλαγμα για την προσωπική εργασία των υπηρεσιών του και που του διασφαλίζει τη συντήρηση, τη διαμονή του (και, ειδικά για το άτομο, τα μέσα παραγωγής).

16. ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να εκφράζουν στοργή στους άλλους και προτίμηση για οτιδήποτε, κατά την κρίση τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κάποιος δόλος ή απάτη που να συνδέεται με αυτά και, το σημαντικότερο, κανείς να μην πλήττεται, να περιορίζεται ή με οποιονδήποτε τρόπο να μειώνεται.

17. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ:

ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ για κάθε γυναίκα, είτε μόνη της είτε σε σχέση, να καθορίζει για τον εαυτό της το πότε είναι έτοιμη να γίνει μητέρα.

Ένα παιδί πρέπει να παραμένει υπό επίβλεψη ή φύλαξη μέχρι να φτάσει σε μια ηλικία κατά την οποία να μπορεί να συμμετέχει υπεύθυνα στις συμβάσεις και τις ενώσεις. Αυτό ισχύει επίσης για την κηδεμονία ενός παιδιού. Η μητέρα έχει προτεραιότητα σε αυτό — που μπορεί πλήρως ή εν μέρει να μεταφέρει σε άλλο πρόσωπο ή φορέα.

18. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ για τα παιδιά, αγόρια ή κορίτσια, να απαιτούν τροποποίηση ή πλήρη αλλαγή στην κατάσταση κηδεμονίας τους. Το παιδί μπορεί να ζητήσει πρόωρη δήλωση που να είναι πλήρης επιτρεπτής ηλικίας ή για τη διευκρίνιση οποιουδήποτε άλλου προβλήματος. Σε αυτή την περίπτωση το παιδί έχει το δικαίωμα της προσφυγής στη διαιτησία και το δικαίωμα να επιλέξει το διαιτητή ή τουλάχιστον έναν από τους διαιτητές.

Μετάφραση: Αιχμή

Ακολουθήστε την ΑΙΧΜΗ στο twitter: https://twitter.com/aixmi_kd

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.